Sportovní aktivity

Výcvik

V této sekci Vám chceme ukázat, co všechno se dá s našimi pejsky dělat. Je toho opravdu nepřeberné množství. Pro nejčastěji našimi plemeny používané sporty máme vytvořeny samostatné kategorie, kde se dozvíte o těchto sportech více.

V této hlavní sekci si můžete udělat základní představu o možných kynologických sportovních zkouškách :

Podmínky konání  MISTROVSTVÍ ČR KLUBOVÝCH PLEMEN VE PSÍCH SPORTECH,

se zadáváním titulu Mistr ČR australských kelpií a welsh corgi v …..

(např. Mistr ČR australských kelpií v agility 2016, Mistr ČR welsh corgi v obedience 2016)

1.

 Mistrovské soutěže ČR klubových plemen ve psích sportech, se zadáváním titulu Mistr daného plemene toho kterého psího sportu, se mohou konat pro každé plemeno a pro každý sport pouze jednou v kalendářním roce. Mohou se konat pro všechna klubová plemena jak společně, tak i jednotlivě, anebo v rámci jiných soutěží otevřených i neklubovým plemenům, kdy tato skutečnost musí být uvedena v propozicích soutěže. Je na libovůli pořadatele, zda bude zadávat titul Mistr welsh corgi jen jeden pro obě plemena anebo tituly dva, tedy zvlášť pro WCC a zvlášť pro WCP.

Pořádání ostatních soutěží pro klubová plemena (Šampionát, Cena, Cup, Speciální závod, apod.), bez zadávání titulu Mistr, není omezeno a nepodléhá schválení výboru Welsh corgi a kelpie klubu CZ.

2.

 Pořadatelem, případně alespoň spolupořadatelem, musí být člen Welsh corgi a kelpie klubu CZ a také člen oficiálního klubu daného sportu.Žádost o pořádání Mistrovské soutěže klubových plemen musí být předložena výboru klubu ke schválení, nejlépe do konce předchozího kalendářního roku, ale minimálně 4 měsíce před plánovaným datem konání soutěže. Pořadatel je povinen předložit výboru klubu propozice soutěže a je klubu zodpovědný za průběh soutěže, administrativu a vyúčtování, v případě poskytnuté finanční podpory ze strany klubu.

O schválení či zamítnutí pořádání Mistrovské soutěže bude výbor klubu informovat oficiální klub daného sportu.

3.

Soutěže s možností získání titulu Mistr plemene musí být uskutečněny podle platných zkušebních řádů FCI.K posuzování musí být delegován oficiální rozhodčí pro daný psí sport, dle podmínek klubu daného sportu. Titul Mistr plemene se uděluje nejlepšímu týmu v nejvyšší obsazené kategorii soutěže daného sportu, pokud splní bodový limit pro zapsání zkoušky v dané kategorii. Titul se doporučuje udělovat až od celkové účasti 5 a více jedinců daného plemene v soutěži (např. 3x účast v OB-Z, 2x účast v OB1 = Mistrem plemene se stane ten lepší v kategorii OB1, při splnění limitu zkoušky)

Pravidla pro udělení titulu Mistr plemene mohou být pořadatelem případně upravena, ale se zachováním požadované obtížnosti k získání Mistrovského titulu. Případné úpravy ale nesmějí být v rozporu s platnými zkušebními řády FCI.Krátký průřez zkušebními řády sportovní kynologie a vysvětlení zkratek :

(zpracovala : Helena Kučerová - http://www.australiankelpie-ake293.cz/)

 

Zkušební řády v rámci ČMKU

(Českomoravská kynologická unie)

KJ Brno – Kynologická jednota Brno

Zkoušky částečně inspirované zkouškami záchranářskými. Důležité je zde přátelské chování jak psů, tak psovodů k nim.

ZOP zkouška ovladatelnosti psa – poslušnost a speciální cviky, které prověřují socializaci psa.

ZPU 1 zkouška pracovní upotřebitelnosti psa stupeň 1 – Skládá se z poslušnosti a volitelného cviku: stopy nebo hlídání předmětu.

ZPU 2 zkouška pracovní upotřebitelnosti stupeň 2 – Zkouška už má cizí 15 min. stopu, poslušnot a jednoduchou obranu.

ZPU-S zkouška pracovní upotřebitelnosti speciál – Cizí stopa, poslušnost a dovednosti převzaté od záchranářů, vyhledávání člověka za ztížených podmínek. Není zde obrana.

Zkušební řády v rámci SKS

(Speciální kynologický svaz TART)

Zkoušky, které pochází ze starých zkušebních řádů platných v Československu a vycházejících z původní služební kynologie. Do určité míry se podobá např. Zkušebním řádům Policie ČR. Klade důraz na praktické využití psů, opravdovost při obraně, která probíhá v přírodním terůnu nebo objetech, jako jsou restaurace, haly a pod. a kde se zabraňuje výtržnostem.

Není dosud členem ČMKU (Českomoravské kynologické unie) a tím ani FCI – Mezinárodní kynologické organizace. TART o členství opakovaně žádal a opakovaně mu bylo zamítnuto. Je v tom osobní řevnivost... Proto ani zkoušky TART nejsou dnes započítávány do chovu.

Přehled zkoušek TARTu :

Zkoušky všestranné

ZMT zkouška základního minima – Podobná zkoušce ZM. Je to vstupní zkouška.

T 1 zkouška všestranného psa 1. stupně – Vychází ze „starého" NZŘ. Podobná zkoušce ZVV 1.

T 2 zkouška všestranného psa 2. stupně – Podobná zkouška jako ZVV 2.

T 3 zkouška všestranného psa 3. stupně – Podobná zkouška jako ZVV 3.

Zkoušky speciální

OPT 1 zkouška psa obranáře stupeň 1 – Poslušnost a obrana s prvky neúplatnosti psa a hlídání předmětu.

OPT 2 zkouška psa obranáře stupeň 2 – Poslušnost, obrana, likvidace výtržnosti.

OPT 3 zkouška psa obranáře stupeň 3 – Poslušnost podobná ZVV 1, obrana ve dne a v noci.

SPT 1 zkouška psa stopaře stupeň 1 – Cizí hodinová stopa, nalezení předmětu, rozlišování. Jednoduchá poslušnost.

SPT 2 zkouška psa stopaře stupeň 2 – Cizí 2 hod. stará stopa, jinak jako SPT 1.

SPT 3 zkouška psa stopaře stupeň 3 – Dvě stopy cizí, jedna 2 hod. stará, druhá 4 hod. Bez vyhledávání a rozlišování. Jednoduchá poslušnost.

Zkušební řády v rámci ČKS

(Českého kynologického svazu)

NZŘ - Národní zkušební řád (zkoušky všestranné, zkoušky speciální a zkoušky pro malá plemena)

MZŘ IPO – Mezinárodní zkušební řád (od r. 2012 nahradil SchH/VPG – Německý zkušební řád)

Národní zkušební řád (NZŘ)

Je to „rodinné stříbro", které se vyvíjelo řadu let. Někteří mu předpovídali útlum, když bylo zrušeno staré mistrovství republiky tzv. 500 bodový závod. Po několika letech přišla renesance v podobě znovu obnoveného mistrovství republiky dle ZVV 3. Je to sice o trochu méně náročné než klasický 500 bodový závod, ale i tak je to závod velmi náročný.

Dle tohoto zkušebního řádu se v ČR také pořádá nejvíce místních tzv. „pouťových" závodů pro širokou veřejnost.

Přehled zkoušek NZŘ

Zkoušky všestranné

ZZO zkouška základní ovladatelnosti – poslušnost a speciální cviky, které prověřují socializaci psa.

ZM základní minimum – Vlastní 15 min. stopa, poslušnost na vodítku a obrany.

ZVV 1 zkouška všestranného výcviku stupeň 1 – Stopa vlastní 30 min. stará, poslušnost a obrana.

ZVV 2 zkouška všestranného výcviku stupeň 2 – Cizí stopa hodinu stará, poslušnost bez vodítka a obrana.

ZVV 3 zkouška všestranného výcviku stupeň 3 – Elitní zkouška s cizí stopou, náročnou poslušností a obranou.

Zkoušky speciální

ZPO 1 zkouška psa obranáře stupeň 1 – Poslušnost podle ZVV 1 a obrana probíhá v přírodním terénu.

ZPO 2 zkouška psa obranáře stupeň 2 – Poslušnost podle ZVV3. Obrana probíhá v přírodním terénu a na dva figuranty.

ZPS 1 zkouška psa stopaře stupeň 1 – 2 hodiny stará cizí stopa a poslušnost podle ZVV1.

ZPS 2 zkouška psa stopaře stupeň 2 – 4 hodinová cizí stopa a další cizí stopa hodinu stará křížená další cizí stopou. Obě stopy jsou v jeden den. Poslušnost je podle ZVV3.

Zkoušky malých plemen

Zkoušky všestranné

ZMMP zkouška základního minima malých plemen – Stopa a poslušnost je stejná jako u ZM. Speciální cviky: rozlišování a vyhledávání předmětů; označení pomocníka. Platnost od r. 2012.

ZMP 1 zkouška malých plemen stupeň 1 – Stopa a poslušnost podle ZVV 1 (upravené překážky), Speciální cviky: rozlišování a vyhledávání předmětů; označení pomocníka (4 zástěny). Platnost od r. 2012.

ZMP 2 zkouška malých plemen stupeň 2 – Stopa a poslušnost podle ZVV 2 (upravené překážky). Speciální cviky: rozlišování a vyhledávání cizích předmětů; označení pomocníka (6 zástěn). Platnost od r. 2012.

ZMP 3 zkouška malých plemen stupeň 3 – Stopa a poslušnost podle ZVV 3 (upravené překážky). Speciální cviky: rozlišení osoby, vyhledávání cizích předmětů; označení pomocníka (6 zástěn). Platnost od r. 2012.

Zkoušky speciální

ZMPO zkouška malých plemen obranáře – Poslušnost podle ZMP 1. Obrana je upravena. Hlídání předmětu. Platnost od r. 2012

Zkoušky základního minima a zkoušky základní ovladatelnosti (ZM , ZMMP, ZZO) slouží jako nejnižší ověření výcvikových schopností psa. Jejich splnění není vstupní podmínkou ke splnění zkoušek jiných.

Zkoušky psa stopaře (ZPS 1, ZPS 2) a zkoušky psa obranáře (ZPO 1, ZPO 2, ZMPO) jsou zaměřeny na speciální využití schopností psa, k plnění není třeba žádných předcházejících zkoušek.

Pro splnění zkoušky dle každého zkušebního řádu je nutné dosáhnout 70 procent bodů v každém oddílu. Pokud zkoušky mají více stupňů, je třeba nejprve úspěšně složit nižší stupeň a teprve potom vyšší. Podle typů zkoušek mají zkoušky zpravidla dva či tři stupně.

Přehled zkoušek MZŘ – IPO

Mezinárodní zkušební řád IPO.

Je to zkušební řád platný v celém světě. Podle tohoto zkušebního řádu se také pořádají mezinárodní závody a mistrovství světa. Hodnotí se přesnost, ochota a radost psa při provádění cviku.

Zkoušky všestranné

BH/VT Zkouška doprovodného psa – Obsahuje jednoduchou poslušnost a zkoušku chování psa v městském provozu. Tato zkouška je od r. 2012 povinná pro všechny další zkoušky typu IPO. Byla také do určité míry inspirací pro zkoušku ZZO.

IPO VO Mezinárodní předzkouška pracovních psů – Obsahuje poslušnost, stopu i obranu. Nepovinná.

IPO 1 Mezinárodní zkouška pracovního psa 1. stupně – Skládá se z vlastní 20 min. stopy, poslušnosti a obrany.

IPO 2 Mezinárodní zkouška pracovního psa 2. stupně – Stopa cizí stará 30 min., poslušnost a obrana.

IPO 3 Mezinárodní zkouška pracovního psa 3. stupně – Cizí stopa hodinu stará, poslušnost a obrana.

IPO-ZTP Mezinárodní zkouška pracovních psů za účelem chovnosti.

IPO-FH Mezinárodní zkouška psa stopaře – Dvě cizí stopy 180 min. staré, 7 lomů, 7 předmětů a křížená další cizí stopou. Dvoudenní zkouška.

Zkoušky speciální

APr 1 Všestranná zkouška stupeň 1 – Zkouška se skládá jen z poslušnosti a obrany podle IPO 1. Dříve SChH/VPG A Platnost od r. 2012.

APr 2 Všestranná zkouška stupeň 2 – Zkouška se skládá jen z poslušnosti a obrany podle IPO 2. Platnost od r. 2012.

APr 3 všestranná zkouška stupeň 3 – Zkouška se skládá jen z poslušnosti a obrany podle IPO 3. Platnost od r. 2012.

FPr 1 stopařská zkouška stupeň 1 – Zkouška obsahuje pouze vlastní 20. min. stopu.

FPr 2 stopařská zkouška stupeň 2 – Zkouška obsahuje pouze cizí 30. min. stopu.

FPr 3 stopařská zkouška stupeň 3 – Zkouška obsahuje pouze cizí hodinu starou stopu.

UPr 1 zkouška poslušnoti 1 – Zkouška obsahuje pouze poslušnost podle IPO 1. Platnost od r. 2012.

UPr 2 zkouška poslušnoti 2 – Zkouška obsahuje pouze poslušnost podle IPO 2. Platnost od r. 2012.

UPr 3 zkouška poslušnoti 3 – Zkouška obsahuje pouze poslušnost podle IPO 3. Platnost od r. 2012.

SPr 1 zkouška z obrany 1 – Zkouška obsahuje pouze obranu podle IPO 1. Platnost od r. 2012.

SPr 2 zkouška z obrany 2 – Zkouška obsahuje pouze obranu podle IPO 2. Platnost od r. 2012.

SPr 3 zkouška z obrany 3 – Zkouška obsahuje pouze obranu podle IPO 3. Platnost od r. 2012.

StP 1 zkouška z vyhledávání 1 – Platnost od r. 2012.

StP 2 zkouška z vyhledávání 2 – Platnost od r. 2012.

StP 3 zkouška z vyhledávání – 3 Platnost od r. 2012.

FH 1 zkouška psa stopaře stupeň 1 – Zkouška obsahuje cizí 180 min. starou stopu 2x kříženou s jinou cizí stopou. Od r. 2012 zjednodušena.

FH 2 zkouška psa stopaře stupeň 2 – Zkouška obsahuje cizí 180 min. starou stopu 2x kříženou s jinou cizí stopou. 7 lomů a 7 předmětů, začátek stopy si sám musí pes najít. Od r. 2012 menší úprava.