Klubové a speciální

Hodnocení KV 2012 - Report of Club show 2012

IMG 0644v-mail-raHODNOCENÍ KV VÝSTAVY 2012 :

Bylo mi velkou ctí být požádána, abych posuzovala vaši výstavu ve vaši krásné zemi. Bohužel, má výjimečná mnohaletá přítelkyně nebyla kvůli nemoci schopná splnit své jmenování pro cardigany, takže mi bylo potěšením posuzovat obě plemena. Moc děkuji svým dvěma skvěle anglicky mluvícím pomocnicím v kruhu, které se mnou neúnavně pracovaly celý den. Stejně tak i všem členům výboru a jejich přátelům za milou pohostinnost a tvrdou práci, která nejen pro mě, ale i mé dvě přítelkyně Margaret Hoggarth a Lisu Franchi učinila nezapomenutelnou událost.

Bylo nádherné navštívit Prahu a překrásný kostel s ohromujícími vitrážovými okny a poslední den úžasné jeskyně. Také velmi děkuji všem vystavovatelům za vlídné přijetí mých rozhodnutí. Celkově u obou plemen, která jsou celkem v krátké době vystavována a chována, byl standard dobrý. Vystavovatelé byli velmi nadšení a přátelští. Byla jsem nadšená objevit dva úžasné vystavované jedince BOB a BIS u obou plemen a myslím si, že by mohli být šampiony kdekoli ve světě. U cardiganů byli někteří psi příliš velcí, což je činilo hrubé, těžké a neobratné a velké feny ztrácely svou ženskost. Celkově kosti a substance byli dobré, ale je potřeba se zaměřit na lepší přední části a strmé úhlení pánevních končetin. U Pembroků jsem byla nadšená vidět krásné hlavy v mladších generacích. Kosti a substance byli dobré, ale bylo zde spoustu hřbetů se vzrůstající zadní částí kvůli špatnému úhlení pánevních končetin. Pro zvýšení standardu je zásadní lepší úprava a koupání. Stejně tak je potřeba se více zaměřit na trénink na stole a v kruhu. Dle mého názoru je k dosažení typu potřebná kvalitní linie. Možná importem několika kvalitních mladých jedinců z dobrých chovatelských stanic vede cesta ke zlepšení typu a kvality. Všem vám přeji mnoho úspěchů a potěšení s těmito úžasnými plemeny.

S úctou,

Teresa Maddox, Salvenik

 0083 KV_Slavkov_04.08.2012

REPORT :

It was a great honor to be asked to judge at your Show in your lovely
country . Sadly , my special life-long friend Ros Gardiner was unable to
fulfill her Cardigan appointment so I had the pleasure of judging both
breeds.
My thanks also to my two excellent English speaking stewards who worked with
me tirelessly all day.
To ALL Committee members and friends for their kind hospitality and hard
work that made the occasion so memorable for myself and two friends Margaret
Hoggarth & Lisa Franchi . It was wonderful visiting Prague & the beautiful
Church with the stunning stained glass windows & last day , the incredible
Caves.
Also my thanks to all exhibitors for graciously accepting my decisions.
Overall in both breeds in the short time they have been shown and bred,
the standard was good . Exhibitors were very enthusiastic & friendly .
I was thrilled to find two excellent BOB & BOS exhibits in both breeds and
consider these could be champions anywhere in the world .
In Cardigan Corgis some males were too big which made them appear coarse ,
heavy & clumsy and big bitches lost their femininity . In general bone and
substance was good but fronts and straight rear angulation needs to be
looked at .
0303 KV_Slavkov_04.08.2012In Pembrokes Corgis I was pleased to see handsome & prettier heads in the
younger generations . Bone and substance was good but there were many
toplines with rising rears due to poor rear angulation.
To raise standards , better grooming & bathing is essential . Also better
table & ring training needs to be practiced.
In my opinion good quality line breeding is needed to achieve a type .
Perhaps importing several good youngsters from good kennels is the way
forward to improve on type & quality.
I wish you all much success and pleasure with these two lovely breeds .

Kindest regards ,

Teresa Maddox ( SALVENIK )